Vydajte sa za výhrou po stopách Sherlocka

Tieto Všeobecné súťažné podmienky (ďalej len „súťažné podmienky“) sa vzťahujú výhradne na letnú súťaž s názvom – Po stopách SHERLOCKa (ďalej len „súťaž“), ktorá bude prebiehať v predajni SHERLOCK® ASSA ABLOY, u jej obchodných partnerov a na webstránke www.sherlock.sk. Súťažné podmienky stanovujú podmienky na prihlásenie sa do súťaže, účasť v nej, získanie výhry a jej odovzdanie. Súťažné podmienky tiež definujú práva a povinnosti súťažiacich. Organizátorom súťaže je SHERLOCK® ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o so sídlom Tri veže, Bajkalská 9/B 83104 Bratislava, IČO 31 34 15 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4281/B (ďalej len „vyhlasovateľ“). Súťažné podmienky sú uverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa.

I. Účel a predmet súťaže

1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

2. Predmetom súťaže je zodpovedanie otázok vyhlasovateľa súťaže a uvedenie odpovede vo formulári pod otázkami vyhlasovateľa súťaže na webovej stránke vyhlasovateľa.

II. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo vymedzená na obdobie od 15.7.2019 do 15.9.2019, do 23:59:59 hod. vrátane. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozhodnutie súvisiace s trvaním a konaním súťaže, ako aj upraviť pravidlá súťaže upravené v týchto súťažných podmienkach.

III. Účasť v súťaži

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci návštevníci predajní obchodných partnerov SHERLOCK® ASSA ABLOY a používatelia webovej stránky www.sherlock.sk, ktorí správne odpovedia na súťažné otázky v letnej súťaži vyhlasovateľa zverejnenej na

https://sherlock.sk/letna-sutaz-sherlock/

IV. Ceny v súťaži

Vyhlasovateľ odovzdá desiatim výhercom desať cien po ukončení súťaže

V. Určenie výhercu a podmienky získania výhry

O výhercoch súťaže sa rozhodne žrebovaním. Výhercami sa stanú osoby, ktoré splnia podmienky uvedené v bode 2 týchto súťažných podmienok, poskytnú všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu, budú vyžrebovaní a vyhlásení za výhercov. Žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného výberu.

Mená výhercov zverejní vyhlasovateľ 15. 9. 2019 v dopoludňajších hodinách na svojej stránke www.sherlock.sk a na fanpage na sociálnej sieti Facebook. Zároveň vyzve výhercov, aby prostredníctvom súkromnej facebookovej správy poslali vyhlasovateľovi kontaktné údaje potrebné na odovzdanie cien.

V prípade, že vyhlasovateľ vyzve výhercov, aby si prevzali cenu, resp. doplnili údaje potrebné na odovzdanie ceny a výhercovia nebudú na túto výzvu reagovať do 5 pracovných dní, nárok na výhru im zaniká. Výhercovia nemajú nárok ani na akúkoľvek inú kompenzáciu. Nárok na výhru zaniká výhercom aj vtedy, ak porušia niektorú z povinností vyplývajúcich zo súťažných podmienok alebo konajú v rozpore s dobrými mravmi (poskytli nepravdivé údaje, získali výhru podvodným konaním a pod.). Ak zanikne výhercom nárok na výhru, vyhlasovateľ nebude žrebovať náhradného výhercu a výhra nebude odovzdaná.

Vyhlasovateľ zašle ceny výhercom prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo prostredníctvom kuriéra. Na výhry v súťaži nevzniká žiadny právny nárok. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani za iné tovary alebo služby. Súťažiaci berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Výhry získané v súťaži nie sú právne vymáhateľné.

ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaže z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Tieto všeobecné podmienky súťaže sú platné od 15. 7.2019

VI. Osobné údaje

Účastník súťaže prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dáva SHERLOCK® ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení, a to na základe dobrovoľne udeleného súhlasu výhercu so spracúvaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení a podľa článku 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie“). Na účely prihlásenia sa do súťaže a v priebehu súťaže vyhlasovateľ žiadne osobné údaje súťažiacich nespracúva.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho osobné údaje môže SHERLOCK® ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o využiť na kontaktovanie účastníka a za účelom propagácie svojej činnosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a 30 mesiacov po jej skončení.

ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov prináležia výhercovi súťaže práva v zmysle nariadenia, a to:

– Právo na výmaz osobných údajov;

– Právo na prístup k osobným údajom;

– Právo na to, aby vyhlasovateľ obmedzil spracovanie osobných údajov v prípade, ak výherca súťaže:

  • Popiera správnosť presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby vyhlasovateľ mohol správnosť osobných údajov overiť;
  • Spracovanie je protizákonné a výherca súťaže odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
  • Vyhlasovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale výherca súťaže ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • vzniesol námietku proti spracúvaniu podľa č. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody vyhlasovateľa prevažujú nad jeho oprávnenými dôvodmi;

– Právo na opravu nesprávnych osobných údajov;

– Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov;

– Právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;

– Právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre vaše práva a slobody. Takéto porušenie je vyhlasovateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť výhercovi súťaže.

 

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo získania bližších informácií sa môže výherca obrátiť písomne na adresu sídla vyhlasovateľa, e-mailovú adresu martina.gojdic@assaabloy.com

V prípade neudelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov nie je organizátor oprávnený údaje spracúvať, výhru výhercovi nemôže odovzdať a nárok na výhru zaniká.

VII. Vyhlásenie súťažiaceho

Súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil so súťažnými podmienkami a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek obchádzanie súťažných pravidiel alebo akýkoľvek pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

Súťažiaci vyhlasuje, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

VIII. Vyhlásenie spoločnosti SHERLOCK® ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o

Spoločnosť SHERLOCK® ASSA ABLOY Door Slovakia, s.r.o vyhlasuje, že súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

IX. Osobitné ustanovenia

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhradzuje si ďalej právo súťaž zo závažných dôvodov skrátiť, prerušiť, zmeniť súťažné podmienky alebo súťaž bez náhrady aj úplne zrušiť.

Tieto súťažné podmienky sú platné od 15. 7.2019.